Chỉ thị về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018”

Thứ sáu - 02/02/2018 08:54

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) được Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thông qua. Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018” và yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBNDcác huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nuớc, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải là lực lượng đi đầu và phải là hạt nhân thu hút mọi tầng lớp tham gia các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và theo dõi chặt chẽ.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tôn vinh các điển hình tiên tiến và tạo điều kiện cho các điển hình được trao đổi, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

3. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; đồng thời phong trào thi đua phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm của tỉnh gắn với tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện có hiệu quả 04 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm gắn với phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Khánh Hòa sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu” giai đoạn 2017-2020; phong trào “Nông dân Khánh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020...; tổ chức tôn vinh các điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 9548/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Gắn kết phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018).

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn mới.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp trực thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua.

8. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

Nguồn tin: svhtt.khanhhoa.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Người Raglai ở Khánh Hòa

  Ảnh: Hồ Quốc     Người Raglai sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Trung bộ, tại triền Đông cuối dãy Trường Sơn từ phía Bắc Khánh Hòa đến Bình Thuận; tập trung đông nhất nơi miền núi Khánh Hòa, Ninh Thuận.     Điều tra thực địa cho thấy, do cư trú...

Thăm dò ý kiến

Lễ Bỏ mả của người Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa được xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng năm nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây